Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Přírodní památka Růžový kopec

Základní údaje
Vrchol a svahy Růžového kopce východně silnice Mikulov-Brno asi 1,2 km jižně Bavor
Katastrální území: Mikulov
Rozloha: 4,03 ha
Nadmořská výška: 275-298 m
Zřízena: vyhláška ONV v Břeclavi č. II/1206 z 9. 10. 1986

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Ochrana fragmentů luční stepi, lemových společenstev a stepních lad s výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Návrší je tvořeno usazenými horninami ždánicko-hustopečského souvrství, z nichž na vrcholu vystupuje vápencový balvan.

Rostlinstvo a květena
Na vrcholové plošině, se střídají nevelké plochy luční stepi a lemových společenstev. Na starších úzkých agrárních terasách na východních svahu blízko vrcholu se nacházejí stepní úhory. Západní svah kopce s novějšími, ladem ležícími terasami je porostlý ruderalizovanou travinnou vegetací, která zde zbyla po odstranění akátových porostů.
V letech 1992-1996 byla na lokalitě nalezeno 158 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných (celkem 7) hvězdnice chlumní, kosatec nízký, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, sasanka lesní, třemdava bílá a violka obojaká.

Zvířena
Složení fauny je velmi podobné fauně PP Anenský vrch.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
V současnosti není území hospodářsky využíváno. Zterasované západní svahy byly příliš suché a neúrodné, takže po opuštění zarostly akátem a pajasanem žláznatým. V roce 1994 byly dřeviny z lokality odstraněny. Trvalou péči ovšem vyžaduje odstraňování jejich výmladků. Stepní plochy vyžadují občasné přepásání, kosení, nebo alespoň vyřezávání náletových dřevin.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:47 hodin
Copyright 1998-21 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule