Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Povinné informace

podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy"

1. Oficiální název:

Obec Bělotín

2. Důvod a způsob založení:

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Mgr. Eduard Kavala Starosta obce statutární zástupce obce, řídí a organizuje chod obce a obecního úřadu
Petr Vyka Místostarosta
neuvolněný
zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti
Ing. Pavel Rybecký Odborný referent správa a údržba obce, stavební agendy, životní prostředí, správa hřbitovů
Martina Račková Odborný referent účetní agenda, matrika, legalizace a vidimace, poplatky
Miloslava Benová Referent samosprávy mzdová a personální agenda, poplatky, legalizace a vidimace
Mgr. Ilona Tenglerová Referent samosprávy pokladna, poplatky, kultura, podatelna, knihovna, kopírování, legalizace a vidimace
Ing. Petr Svoboda Správce ICT informační systém o území (GIS), obecní zpravodaj, správa webové prezentace, elektronické komunikace, správa informačního systému, poplatky, agendy investičních akcí, administrace CzechPOINT a ISDS.

4. Kontaktní spojení:

Poštovní adresa:

Obecní úřad Bělotín
753 64 Bělotín 151

Telefon/Fax:

581 612 100

Ústředna - spojuje všechna pracoviště OÚ vč. kanceláře starosty a spouští fax.

GSM:

727 976 643 - Kavala
724 168 322 - Benová
607 052 387 - Rybecký
602 549 744 - Račková
725 515 087 - Tenglerová
724 517 291 - Svoboda

VoIP:

581 030 005 - ústředna
581 030 006 - ústředna

E-mailové adresy:

- pro běžnou korespondenci úřadu a starosty: belotin(at)belotin.cz
- pro stavební agendy a projekty, správu hřbitovů, bytových a nebytových prostor, čistota obce: urad(at)belotin.cz
- pro ekonomické agendy (fakturace, rozpočet, majetek), matriku: ekonom(at)belotin.cz
- pro personální agendy, mzdy, dávky sociální, nemocenské a další, poplatky, CzechPOINT: ucetni(at)belotin.cz
- pro organizační pokyny, přihlášky a oznámení kulturních a společenských akcí, zejména pravidelně pořádaných obcí, jako Pivní slavnosti, dny obce, BTZ, Valentův podzim apod.: kultura(at)belotin.cz
- pro správce webové prezentace, ICT, dotace, GIS, CzechPOINT, datové schránky, solární LED VO, veřejný rozhlas webmaster(at)belotin.cz

E-podatelna:

- elektronická podání, žádosti a stížnosti belotin(at)kr-olomoucky.cz

Oficiální stránky:

http://www.belotin.cz

Prezentace obce, partnerských obcí, sdružení a spolků, jejichž je obec Bělotín členem.

5. Úřední hodiny:

Úřední doba pro osobní styk s veřejností pouze v pondělí a ve středu!

Pondělí 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Úterý 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Středa 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:15 11:45 - 13:30

Ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě.

6. Bankovní spojení:

Běžný účet:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1883001369/0800

Účet pro dotace:
Česká národní banka, číslo účtu: 94-3713831/0710

Účet pro dotace ze SFDI:
Česká národní banka, číslo účtu: 2006-3713831/0710

7. IČ (identifikační číslo):

00301019

8. DIČ (Daňové identifikační číslo)

CZ-00301019, (Obec Bělotín je plátcem DPH od 1.7.2009)

9. Rozpočet obce a závěrečný účet

Všechny dokumenty se vztahem k rozpočtu obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:

zde

Všechny dokumenty se vztahem k výsledkům hospodaření obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:

zde

10. Žádosti o informace

 • Písemně na adrese obecního úřadu
 • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách uvedených výše
 • Písemně na adrese elektronické pošty belotin(at)belotin.cz
 • Písemně prostřednictvím elektronické podatelny belotin(at)kr-olomoucky.cz
 • Informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, v internetové prezentaci, případně vyhlášením místním rozhlasem

11. Příjem žádostí a dalších podání

Obdobně jako v předchozím odstavci.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

 • Ve věcech přenesené působnosti je odvolacím orgánem
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
 • Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Bělotín.

13. Formuláře

Formuláře k agendám, řešeným obecním úřadem Bělotín, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:

zde

Řadu užitečných formulářů naleznete na internetových stránkách:

14. Návody pro řešení životních situací

na Portálu veřejné správy České republiky v části "Životní situace"

15. Nejdůležitější předpisy

 • Obecně závazné vyhlášky obce Bělotín
 • Přehled některých zákonů ČR:
 •  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona,
   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
   Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
   Zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

 • Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".

16. Sazebník úhrad za poskytování informací, pořízení kopií a opisů, nahlížení do spisů a další

Při stanovení poplatku se vychází především z ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a částky vypočtené za náklady na přípravu informace.

Vyhledání informací pracovníkem obecního úřadu 100,- Kč za každou započatou hodinu
Kopírování černobílé 1,- Kč za každý formát A4
Poskytnutí informací na datovém nosiči 10,- Kč / CD-DVD

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106 / 1999 Sb.

Všechny dokumenty uvedeného typu jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:

zde

18. Seznam příspěvkových organizací a organizačních součástí

 • Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, IČ: 71003827

  Správa bytů Bělotín, p.o., IČ: 71294651
 • Místní knihovny (bez právní subjektivity)

MK Bělotín

MK Kunčice

MK Nejdek

19. Spolky a organizace

20. Profil veřejného zadavatele

Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec Bělotín

Profil veřejného zadavatele

21. Registr oznámení

Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín

Registr oznámení

Od r. 2018 je agenda vedena v Centrálním registru oznámení na adrese https://cro.justice.cz/

.

22. Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ:

Obec Bělotín,
sídlo: 753 64 Bělotín 151,
IČ: 00301019,
DS: unrbsif,
telefon: 581 612 100,
e-mail: belotin(at)belotin.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ:

Tomáš Bíbrlík,
e-mail: t.bibrlik(at)regionhranicko.cz,
tel. 777 698 876,
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 05.02.2008 v 10:42 hodin
Copyright 1998-21 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule