Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Vodní dílo Kružberk [ Vodní plocha ]

Kružberská přehrada

Umělé vodní nádrže byly na Moravici projektovány již v letech 1908 a 1932, k realizaci však došlo až v poválečném období výstavbou Kružberské přehrady v letech 1949 - 1956. Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro část opavska a Ostravu. Její přehradní zeď je dlouhá 285 m, vysoká 36,5 m, vodní hladina má délku 10,5 km, plochu 286,7 ha, objem vody činí 35,5 mil.m3 vody.

VODNÍ DÍLO KRUŽBERK
Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich. K umožnění dodávky vody do úpravny v Podhradí slouží tlakový přivaděč délky 6,6 km o průměru 2,4 m, na jehož konci je kromě odběru na úpravnu špičková elektrárna s instalovaným výkonem 7 MW. Doplňkově je také na nádrži vyráběna na dvou turbínách o výkonu 2×100 kW el. energie. Významnou funkcí celé kaskády je povodňová ochrana. Transformací povodňové vlny je snížena kulminace stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s.

Betonová tížní hráz o objemu 92 700 m3 je založena do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloží je provedeno jednořadou injekční clonou na hloubku 25 - 30 m. V tělese hráze jsou instalována zařízení pro sledování deformací a pohybu hrázových bloků, účinnosti drenážních vrtů, průsakových množství do hrázových chodeb a dalších parametrů, které garantují bezpečný provoz přehrady.

Kromě hlavního účelu - zásobování surovou pitnou vodou - nádrž současně nalepšuje nízké průtoky a snižuje povodňové průtoky v Moravici pod nádrží a umožňuje využití vodní energie.

Pravostranným přítokem Moravice je Lobník, ústící do Kružberské přehrady. Před vtokem je přehrazen sypanou hrází o délce 220 m a výšce 19,6 m. slouží k zachycování splavenin.

Na objednávku je možno objednat exkurze s odborným výkladem.

Pod hrází Kružberské přehrady je skála Hradisko s malou jeskyní, která slouží jako horolezecká stěna.

Základní technické údaje:
Povodí nádrže 567 km2
Délka hráze v koruně 280 m
Max. výška hráze 34,5 m
Celkový objem nádrže 35,5 mil. m3
z toho objem zásobní 24,6 mil. m3
retenční 6,9 mil. m3
stálý 4,0 mil. m3
Délka záplavy 9,0 km
Šířka záplavy 0,5 km
Zatopená plocha 280 ha
Zaručený odtok 1,5 m3/s


V povodí nádrže jsou z důvodu zachování vhodné jakosti vody stanovena pásma hygienické ochrany (zákaz koupání). K vodní nádrži si můžete udělat pěkný výlet pěšky (červená značená trasa) nebo na kolech (cyklotrasa č. 551, 503).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.povodiOdry.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 26.11.2021 v 20:32 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule