Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Obecní úřad Bělotín [ Obecní úřad ]

Obecní úřad Bělotín sídlí v budově čp. 151 vlevo od komunikace I/47 ve směru na Odry cca 250 m od křižovatky se silnicí I/48 (U Žida). Obecní úřad na mapovém portálu www.mapy.cz


Z historie stavby:
Původní bankovní budova Raiffeisenkasse pochází z r. 1912. Stojí na místě zaniklé kapličky Panny Marie, kterou dnes připomíná keramická plastika Jarmily Gavlasové, instalovaná ve vstupní hale v r. 2009. Za zmínku stojí, že se jedná o historicky druhou provozovnu zmíněného bankovního domu na našem území, postavené nedlouho po první v sousedním Vražném. Po 2. světové válce byla budova využívána jako škola. Svou současnou funkci plní od r. 1987. 
Od r. 1995 budova prošla několika opravami. Byl opraven krov, vyměněna střešní krytina a zefektivněno vytápění. V letech 2008 a 2009 byla ve dvou etapách s využitím prostředků Olomouckého kraje vyměněna okna a provedeno zateplení zdiva. Současně byly vyměněny vstupní dveře úřadu i pošty a do vstupní haly úřadu byla instalována dveřní přepážka. Tato opatření přinesla nejen výraznou úsporu energie na vytápění, ale zejména výrazné snížení hluku a prašnosti na pracovištích úřadu.

Mimo kanceláří obecního úřadu a starosty, obřadní a zasedací síně zde sídlí rovněž místní knihovna s veřejným přístupem k internetu a poštovní úřad (samostatný vchod). 
V přístavbě za budovou je umístěna školní kuchyně a jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky Základní a mateřské školy, zaměstnance i pro veřejnost.ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Adresa elektronické podatelny: belotin(at)olkraj.cz
 
Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 
Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word 2007 a vyšší)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel 2007 a vyšší) 
 • formát *.pdf (Portable Document Format - Adobe Acrobat)
 • formát *.jpg, *.tif, *.gif (rastrový grafický formát)

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com, apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů odstraněny.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně přílohy je 10 MB.
 
Seznam povolených typů nosičů dat:

 • CD se souborovým systémem ISO9660 

Adresa umístění podatelny a pokladny:

Obecní úřad Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín
 
Úřední hodiny podatelny:
 
viz PROVOZNÍ DOBA - níže
 
Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) 

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Vaše elektronické podání bylo přijato dne ..., v ... hod, ... minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ...
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
Elektronická podatelna Obecního úřadu Bělotín
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Bělotín

 
Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), nebude zpracovávána a nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.
 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu webmaster(at)belotin.cz, případně volejte na tel. č. 581 612 100, správce ICT.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA:

Pro účely uveřejňování informací, vyhlášek, rozhodnutí a dalších závazných dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup zřizuje Obec Bělotín ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Elektronickou úřední desku obce Bělotín.PROFIL VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín Profil veřejného zadavatele.REGISTR OZNÁMENÍ:

Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizovala obec Bělotín do r. 2018 Registr oznámení. Na základě poslední úpravy jsou následující oznámení evidována a zpřístupněna prostřednictvím Centrálního registru oznámení.KRIZOVÉ ŘÍZENÍ:

V případě ohrožení obce přebírá řízení Krizová komise.

V případě povodňového ohrožení se komise řídí Povodňovým plánem obce Bělotín , který navazuje na Povodňový plán ORP Hranice. V Povodňovém plánu vyššího samosprávného celku jsou přístupné mj. výstupy z digitálního systému povodňové služby včetně  hladinových měření, instalovaných na tocích v obci Bělotín.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Podrobné informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Obecním úřadem je uvedeno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Správce OÚ:
Obec Bělotín, sídlo: 753 64 Bělotín 151, IČ: 00301019, DS: unrbsif, telefon: 581 612 100, 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, 
úřední dny: Pondělí až Pátek  8:00 až 16:00 hod.


DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

- Nahlížení do katastru nemovitostí a informace o řízení nabízí na svých stránkách Český úřad zeměměřický a katastrální

- Zobrazení podrobných informací o obecním úřadu a obci Bělotín na Portálu veřejné správy

- Vstupní brána Portálu veřejné správy - informace o správních úřadech, adresy, postupy při řešení různých životních situací, formuláře, zákony atd.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 13:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Provozní doba pro veřejnost PONDĚLÍ a STŘEDA
Přestávka na oběd: 11:15 - 12:45

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 100
fax: (+420) 581 612 100

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.587094444N, 17.800569444E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.belotin.cz

Typ záznamu: Obecní úřad
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2019 v 13:03 hodin
Copyright 1998-21 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule